Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
04.08.2020
  Znak: DT/2642/20 3 sierpnia 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2462/20 z dnia 13.07.2020 roku na: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszklanego wielorodzinnego”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie informuje, że do dnia 03.08.2020 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający zakończył postępowanie bez wyboru oferty.  
Kętrzyńskie TBS
26.07.2020
  Znak: DT/2513/20 23 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kopernika 2 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 2 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji i  dachu   budynku, przedmiary robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych...
Kętrzyńskie TBS
22.07.2020
  Znak: DT/2484/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2117/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża ogólnobudowlana”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie cztery oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
Kętrzyńskie TBS
22.07.2020
  Znak: DT/2485/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2120/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża sanitarna i gazowa”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie dwie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
Kętrzyńskie TBS
22.07.2020
  Znak: DT/2486/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2118/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzynskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża elektryczna”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 1 oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.  
Kętrzyńskie TBS
22.07.2020
  Znak: DT/2487/20 Kętrzyn, 16 lipca 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/2119/20 z dnia 02.07.2020 roku na: „Przeprowadzenie 5-letniej kontroli okresowej budynków Gminy MiIejskiej Kętrzyn zarządzanych przez Kętrzynskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - branża kominiarska”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy MIejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 1 oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o wyborze jedynej oferty: przewody spalinowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł / przewód, podłączenie, przewody dymowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł / przewód, podłączenie, przewody wentylacyjne wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu - brutto 13,53 zł/przewód, podłączenie.  
Kętrzyńskie TBS
16.07.2020
  Znak: DT/2462/20 13 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym , programem prac konserwatorskich  oraz opinią techniczną zarysowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego” Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, opinie techniczną, przedmiar robót, badania niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania...
Kętrzyńskie TBS
11.07.2020
  Znak: DT/2376/20 10 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych składających się z dwunastu odrębnych zadań: „Wykonanie/remont łazienek w lokalach komunalnych” Wzory formularzy ofertowych, obowiązkowy zakres prac poszczególnych zadań można pobrać z oficjalnej strony Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tj. www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”. 1. Opis przedmiotu zamówienia (dla poszczególnych zadań): 1) Wykonanie/remont łazienek według zakresu robót załączonego do zaproszenia – Załącznik_nr_1 2) Załącznik_nr_1 stanowi zakres robót obowiązkowych dla poszczególnych lokali, każdy z oferentów zobowiązany jest do dokonania własnych oględzin w celu wytyczenia łazienek w lokalach, które ich nie posiadają oraz zaplanowania ewentualnych robót nieujętych w zakresie. 2) Oczekiwany okres gwarancji:  a) branża ogólnobudowlana – 2 lata b) branża sanitarna  – 2 lata c) branża elektryczna – 2 lata (po wykonaniu prac wymagane dokonanie pomiarów elektrycznych)   2.  Wymagania techniczne: a) montaż drzwi łazienkowych - spełniające polskie normy budowlane, światło przejścia...
Kętrzyńskie TBS
11.07.2020
  Znak: DT/2332/20 10 lipca 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”   Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” Opis przedmiotu zamówienia: rozebranie pieca kaflowego oczyszczenie kafli wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli montaż osprzętu piecowego po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie opinii kominiarskiej Liczba pieców kaflowych w dniu ogłoszenia przetargu: 3 szt. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie ilość pieców kaflowych do przestawienia ze względu na możliwość wpłynięcia nowych podań. Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata Termin wykonania zadania: do 10 grudnia 2020 r.  Kryterium oceny oferty: Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu...
Kętrzyńskie TBS
09.07.2020
  Znak: DT/2214/20 9 lipca 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zaprasza do przedstawienia oferty w przedmiocie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali mieszkalnych w zakresie demontażu obecnej i montażu nowej stolarki wraz z jej obróbką ” Przedmiot zamówienia:  1) Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem 2) Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej i drzwiowej(drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego) wg wykazu. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 10.12.2020 r. Opis sposobu przygotowania oferty: 1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do poszczególnych lokali...
1234567

Zobacz także