Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
22.05.2024
Znak: DT/RZ/11/24 Data: 22 maja 2024r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Rozbiórka istniejących rynien PCV, - Montaż rynien stalowych ocynkowanych o śr. 150 mm, - Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 120 mm, - Utylizacja rynien i rur spustowych z rozbiórki.   Zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót – Załącznik_nr_4. UWAGA!!! Załączony przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Postępowanie dotyczy segmentu 4 (czwarta klatka).   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej...
Kętrzyńskie TBS
22.05.2024
Znak: DT/RZ/10/24 Data: 22 maja 2024r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 6 w Kętrzynie”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   - Rozbiórka istniejących rynien PCV, - Montaż rynien stalowych ocynkowanych o śr. 150 mm, - Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 120 mm, - Utylizacja rynien i rur spustowych z rozbiórki.   Zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót – Załącznik_nr_4. UWAGA!!! Załączony przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Postępowanie dotyczy JEDNEGO segmentu tj. 3 klatka.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji...
Kętrzyńskie TBS
20.05.2024
Znak: DT/RZ/9/24 Data: 20 maja 2024 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postępowania z dnia 06.05.2024 r. znak DT/RZ/5/24 Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w związku z zakończonym postępowaniem znak DT/RZ/5/24 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, informuje o wyborze oferty na zadanie pt.: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie” Do dnia 17.05.2024 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.    
Kętrzyńskie TBS
20.05.2024
Znak: DT/RZ/8/24 Data: 20 maja 2024 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: postępowania z dnia 30.04.2024 r. znak DT/RZ/4/24 Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie, w związku z zakończonym postępowaniem znak DT/RZ/4/24 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, informuje o wyborze oferty na zadanie pt.: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 6 w Kętrzynie” Do dnia 17.05.2024 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.    
Kętrzyńskie TBS
17.05.2024
Znak: DT/42H.G./24 Data: 17 maja 2024r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 25 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.: „Wzmocnienie konstrukcji stropu nad pomieszczeniem piwnicznym w budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 25 w Kętrzynie” Zakres prac: Wzmocnienie konstrukcji stropu piwnicznego: Wykonanie dwustronnego podparcia stropu piwnicznego; Montaż podciągów wykonanych ze stali dwuteowej 120 mm; Montaż słupów podpierających belki po trzy na każdą stronę wykonanych ze stali dwuteowej 120 mm na stopach fundamentowych betonowych; Oczyszczenie istniejących belek stropowych z korozji wraz pomalowaniem farba antykorozyjną; Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego;   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę kosztorysową na podstawie własnych oględzin i pomiarów, przy wycenie dopuszcza się posiłkowanie przedmiarem robót załączonym w zaproszeniu. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1)    ...
Kętrzyńskie TBS
14.05.2024
Znak: DT/36MP/24 Data: 07 maja 2024 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/68/24 z dnia 12 kwietnia 2024 roku na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) na wykonanie: Remont elewacji i balkonów, remont dachu – część dachówkowa, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynku mieszkalnym przy ul. Mazurskiej 5 w Kętrzynie”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 5 w Kętrzynie informuje, że do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS w Kętrzynie w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 26.04.2024 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma DESTIM Piotr Bogacz z siedzibą w Sząbruku. W wyniku przeprowadzonej analizy oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę ww. Wykonawcy jako najkorzystniejszą.    
Kętrzyńskie TBS
09.05.2024
Znak: DT/MT23/24 Data: 09 maja 2024r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont loggii 15 szt. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaśminowej 4”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   Skrócony opis przedmiotu zamówienia:   - rozbiórka płytek i obróbek blacharskich, - odbicie skorodowanego betonu na obrzeżach płyty, - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia, - reprofilacja obrzeży płyt betonowych i warstw spadkowych zaprawami PCC, - hydroizolacja z cementowych zapraw uszczelniających, - ułożenie gresu mrozoodpornego, - wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót oraz wymogach do zamówienia (załączniki nr 4 i 5 do zaproszenia).   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania...
Kętrzyńskie TBS
09.05.2024
Znak: DT/RZ/6/24 Data: 08 maja 2024 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/RZ/1/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki drzwiowej we wskazanych lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – Etap 1 - 2024”   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS w Kętrzynie w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 06.05.2024 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta, złożona przez: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NORPLAST GRZEGORZ SĘK 11-400 KĘTRZYN, UL. KRÓTKA 8 W wyniku przeprowadzonej analizy oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę ww. Wykonawcy jako najkorzystniejszą.    
Kętrzyńskie TBS
06.05.2024
Znak: DT/RZ/5/24 Data: 06 maja 2024 r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 4 w Kętrzynie”  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Rozbiórka istniejących rynien PCV, - Montaż rynien stalowych ocynkowanych o śr. 150 mm, - Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 120 mm, - Utylizacja rynien i rur spustowych z rozbiórki.   Zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót – Załącznik_nr_4. UWAGA!!!  Załączony przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Postępowanie dotyczy segmentu 4 (czwarta klatka).    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji...
Kętrzyńskie TBS
30.04.2024
Znak: DT/RZ/4/24 Data: 30 kwietnia 2024r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana rynien i rur spustowych w jednym segmencie budynku przy ul. Klonowej 6 w Kętrzynie”  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Rozbiórka istniejących rynien PCV, - Montaż rynien stalowych ocynkowanych o śr. 150 mm, - Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 120 mm, - Utylizacja rynien i rur spustowych z rozbiórki.   Zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót – Załącznik_nr_4. UWAGA!!! Załączony przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Postępowanie dotyczy JEDNEGO segmentu tj. 3 klatka.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z formularzem ofertowym (Załącznik_nr_1) następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej...
1234567891011121314151617

Archiwum

2024
2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także