Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
13.12.2022
Znak: DT/4583/22 Data: 13 grudnia 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert    Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Daszyńskiego 17 w Kętrzynie, zaprasza do składania ofert na:    Wykonania remontu stropu nad lokalem nr 2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 17 w Kętrzynie w następującym zakresie:  Demontaż wyposażenia łazienki w lokalu na kondygnacji 1 wraz z demontażem instalacji kanalizacyjnej przebiegającej w lokalu nr 2;  Demontaż kuchenki gazowej oraz zlewozmywaka w kuchni w lokalu na kondygnacji 1;  Wyniesienie wyposażenia kuchni w lokalu na kondygnacji 1;  Rozebranie warstw posadzkowych w łazience w lokalu na kondygnacji 1 wraz z rozbiórką izolacji oraz ślepego pułapu;  Demontaż wyposażenia łazienki oraz kuchni (wraz z meblami) w lokalu nr 2,  Demontaż sufitu w łazience w lokalu nr 2;  Ocena stanu technicznego pozostałych belek, weryfikacja stopnia zachowania oparcia belek na murach;  Wymiana elementów uszkodzonych lub ich wzmocnienie;  Po wykonaniu prac naprawczych należy odtworzyć sufit w lokalu nr 2 (płyta GKBI wraz z paraizolacją,...
Kętrzyńskie TBS
13.12.2022
Znak: DT/4580/22 Data: 08 grudnia 2022 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 16.11.2022 r. znak DT/4254/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofery na realizację zadań pn: 1. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS SP. z o.o. w Kętrzynie”. Zamówienia objemowały następujące zadania: Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie dekarskich Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych W odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 01.12.2022 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęło po 1 ofercie na każde zamówienie i na każde zadanie w danej branży. Z uwagi na to, że przesłane oferty są jedyne, jakie wpłynęły oraz spełniają warunki okreslone w zapytaniu ofertowym - dorealizacji przedmiotowych zadań wybrano...
Kętrzyńskie TBS
13.12.2022
Znak: DT/4579/22 Data: 08 grudnia 2022 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 16.11.2022 r. znak DT/4257/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofery na realizację zadań pn: 1. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”. Zamówienia objemowały następujące zadania: Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie dekarskich Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych W odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 01.12.2022 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęło po 1 ofercie na każde zamówienie i na każde zadanie w danej branży. Z uwagi na to, że przesłane oferty są jedyne, jakie wpłynęły oraz spełniają warunki okreslone w zapytaniu ofertowym - dorealizacji przedmiotowych zadań wybrano nadesłane oferty od firm: Zadanie...
Kętrzyńskie TBS
13.12.2022
Znak: DT/4578/22 Data: 08 grudnia 2022 r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania ofertowego z dnia 16.11.2022 r. znak DT/4264/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofery na realizację zadań pn: 1. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” stanowiących własnośc Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie. Zamówienia objemowały następujące zadania: Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie dekarskich Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych Zadanie IV - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych W odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 01.12.2022 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęło po 1 ofercie na każde zamówienie i na każde zadanie w danej branży. Z uwagi na to, że przesłane oferty są jedyne, jakie wpłynęły oraz spełniają warunki okreslone w zapytaniu...
Kętrzyńskie TBS
02.12.2022
Znak: DT/4465/22 Data: 02 grudnia 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert    Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:  „Izolacja pionowa wraz z odwodnieniem ścian fundamentowych budynku przy ul. Skłodowskiej 11 w Kętrzynie”  Zakres prac:  I. Odwodnienie budynku: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego zgodnie z gotową dokumentacją projektową (Załącznik nr 7). Po stronie Wykonawcy koszt i zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz obsługa geodezyjna inwestycji.  II. Izolacja pionowa ścian fundamentowych:  Rozbiórka istniejącej opaski.   Wykopy wąskoprzestrzenne prowadzone odcinkowo. Oczyszczenie powierzchni murów. Uzupełnienie ubytków spoin w murze. Impregnacja biobójcza i przeciwsolna murów  Wykonanie warstwy wyrównującej powierzchnie murów. Wykonanie warstwy izolacyjnej z masy uszczelniającej SUPERFLEX 10. Przyklejenie płyt XPS gr. 10 cm (bez kołkowania). Zabezpieczenie warstwy termoizolacyjnej folią kubełkową. Wykończenie warstwy termoizolacyjnej ponad gruntem – wklejenie siatki, wykonanie obróbki blacharskiej. Sposób zakończenia warstwy termoizolacyjnej wskazany na szkicu poglądowym (Załącznik nr 8) Wykonanie drenażu opaskowego – rury drenażowe...
Kętrzyńskie TBS
18.11.2022
Znak: DT/4282/22 Data: 18 listopada 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty dot. II zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie - w imieniu Gminiy Miejskiej Kętrzyn informuje o zakończeniu postępowania z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4130/22 na wykonanie robót budowlnaych: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 2023 r. ” Do dnia 15.11.2022 r. do godz. 13:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęły 2 oferty. Po analizie wybrano najkorzystnijeszą ofertę, którą złożyła firma pn.: "REMONTER Sp. z o.o" Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania i waunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia ofert.
Kętrzyńskie TBS
17.11.2022
Znak: DT/4253/22 Data: 17 listopada 2022 r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31.10.2022 r. znak DT/4074/22   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/4074/22 z dnia 31 października 2022 roku na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie". Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 14.11.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
Kętrzyńskie TBS
16.11.2022
Znak: DT/4264/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.   Przedmiot zamówienia:  „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”  Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych  Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich  Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii...
Kętrzyńskie TBS
16.11.2022
Znak: DT/4257/22 Data: 16 listopada 2022r. Zaproszenie do złożenia ofert  Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)   Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.    Przedmiot zamówienia:  „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie”    Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Zadanie I - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych  Zadanie II - Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót dekarskich  Zadanie III - Konserwacja i usuwanie awarii...
123456789

Archiwum

2022
2021
2020
2019

Zobacz także