Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
06.10.2022
Znak: DT/3785/22 Data: 06 października 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 11 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „ Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 11 w Kętrzynie”.   Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń domofonu, zawierającej szczegółowy opis sposobu i jakości wykonania robót, użytych materiałów i montowanych urządzeń, zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania itp., umożliwiającej uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na wykonanie kompleksowej instalacji domofonowej - system cyfrowy w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót oraz przeprowadzenie tych robót - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie (w załączeniu do zaproszenia).   Dodatkowych informacji udziela Dział...
Kętrzyńskie TBS
03.10.2022
Znak: DT/3714/22 Data: 29 września 2022r.   I Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych:   „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”   Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”   Opis przedmiotu zamówienia: rozebranie pieca kaflowego oczyszczenie kafli wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli montaż osprzętu piecowego po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest zlecić wykonanie opinii kominiarskiej Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia jest wykonywana na bieżąco i uzależniona od ilości wpływających podań. Oczekiwany okres gwarancji: 3 lata Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Kryterium oceny oferty: Cena 100% - cena za przestawienie 1m3 pieca kaflowego. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: wyceniony kosztorys ofertowy (na formularzu ofertowym). oświadczenie, że Wykonawca posiada...
Kętrzyńskie TBS
28.09.2022
Znak: DT/3661/22 Data: 28 września 2022r.   III Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”   UWAGA! Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail: aneta.chmielewska@e-ketrzyn.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31 Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania...
Kętrzyńskie TBS
28.09.2022
Znak: DT/3660/22 Data: 28 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13.09.2022 r. znak DT/3507/22   Dotyczy: II zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3507/22 z dnia 13 września 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 22.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
Kętrzyńskie TBS
21.09.2022
Znak: DT/3589/22 Data: 21 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o zakończeniu postępowania z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – 2022 r.” Do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
Kętrzyńskie TBS
13.09.2022
Znak: DT/3507/22 Data: 13 września 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”   UWAGA! Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail: aneta.chmielewska@e-ketrzyn.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31 Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania...
Kętrzyńskie TBS
13.09.2022
Znak: DT/3506/22 Data: 13 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3270/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
Kętrzyńskie TBS
08.09.2022
Znak: DT/3473/22 Data: 08 września 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. zapytania ofertowego z dnia 21.06.2022 znak: DT/2219/22   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Urocza 2 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z robotami uzupełniającymi na budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 2 w Kętrzynie”.   Do dnia 05.07.2022 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 3 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła Firma PPHU „DREW-GAM” Mariusz Sienkiewicz z siedzibą w Kętrzynie. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.   Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.     
Kętrzyńskie TBS
06.09.2022
Znak: DT/3436/22 Data: 06 września 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – 2022 r.”   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000 - Roboty budowlane, 45441000 - Roboty szklarskie, 45443000 - Roboty elewacyjne. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Wymiana stolarki okiennej dachowej na okna drewniane, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, pakiety szybowe co najmniej jednokomorowe wraz z usunięciem mostków termicznych w lokalach mieszkalnych...
Kętrzyńskie TBS
05.09.2022
Znak: DT/3410/22 Data: 05 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3222/22 z dnia 19 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 15 w Kętrzynie.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reymonta 15 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 02.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
1234567891011

Archiwum

2022
2021
2020
2019

Zobacz także