Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Zapytania ofertowe

Kętrzyńskie TBS
29.11.2023
Znak: DT/MT24/23 Data: 30 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:   „Kompleksowa realizacja budowy garaży w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 612, 613, 611/2, 616/3 obręb 6 przy ul. Jaśminowej w Kętrzynie na potrzeby zespołu istniejących już budynków mieszkalnych, zgodnie z MPZP.”    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Kompleksowa realizacja budowy garaży w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 612, 613, 611/2, 616/3 obręb 6 przy ul. Jaśminowej w...
Kętrzyńskie TBS
29.11.2023
Znak: DT/43/MCH/23 Data: 30 listopada 2023r. Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy: zapytania ofertowego znak DT/20/MCH/23 z dnia 09.11.2023 r. Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizacje zadań pn.:             „Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych  (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach reprezentowanych lub będących własnością Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie  – za rok 2024.”   Do dnia 24.11.2023 r. do godz. 11:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie wpłynęła 1 oferta. Zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez firmę Spółdzielnia „KOMINIARZ” z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 19. Część I  -  budynki Gminy Miejskiej Kętrzyn. Okresowe przeglądy przewodów kominowych: przewody spalinowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu cena 24,60 zł brutto/szt. przewody wentylacyjne wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu cena 24,60 zł brutto/szt. przewody dymowe wraz z podłączeniem urządzeń w lokalu cena 24,60 zł brutto/szt. Część II -  budynki Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Kętrzyn.   ...
Komunalnik Kętrzyn
29.11.2023
Termin składania ofert 07.12.2023r. godz. 09.00.
Kętrzyńskie TBS
26.11.2023
Znak: DT/18/H.G./23 Data: 27 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 34 – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:  „Remont pokrycia dachu, elewacji wraz z ociepleniem oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 34 w Kętrzynie”  Zakres prac:  I Remont dachu  Rozebranie istniejącego pokrycia dachu.   Wymiana wygnitego ołacenia i desek.  Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  Wymiana pokrycia dachowego dachówką ceramiczną.  Wymiana wyłazu dachowego.  Wymiana ław kominiarskich na metalowe.  Remont kominów – ( przemurowanie, wykonanie nowych powłok tynkarskich wraz z przemalowaniem).  Wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.  Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.  Montaż płotków śniegowych nad wejściami do budynku.  Wykonanie impregnacji p.poż. na strychu.  Wywóz i utylizacja materiału rozbiórkowego.   II Remont elewacji wraz z ociepleniem  Zbicie tynków odparzonych.  Przeszycie pęknięć muru za pomocą kotew z prętów stalowych f 6 mm.  Uzupełnienie tynków zaprawą cementowo - wapienną.  Wykonanie ocieplenia ścian budynku wraz z ułożeniem struktury i dwukrotnym malowaniem.  III...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/41/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 1.     Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.” Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Konserwacja i usuwanie awarii branży sanitarnej w zakresie instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w branży...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/40/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 1.     Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.” Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Konserwacja i usuwanie awarii branży sanitarnej w zakresie instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej w zakresie instalacji gazowej: sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach, potwierdzanie sprawności instalacji i urządzeń na protokole, wykonywanie próby szczelności instalacji i urządzeń, sprawdzanie i wskazanie miejsca przecieków, uszczelnienie instalacji wraz z wymianą...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/39/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 1.     Przedmiot zamówienia: „.Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna w zakresie instalacji gazowej.” Zamówienie obejmuje następujące zadania:  Konserwacja i usuwanie awarii branży sanitarnej w zakresie instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/38/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej.” Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 1.     Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej ” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych z wyłączeniem instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w branży sanitarnej  i kanalizacyjnej: 1)     pełnienie pogotowia technicznego oraz niezwłoczne usuwanie awarii (i ich skutków) stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, -       usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w szczególnych sytuacjach...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/37/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie  - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej.”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.)  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe. 1.     Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej.” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych z wyłączeniem instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w...
Kętrzyńskie TBS
23.11.2023
Znak: DT/36/MCH/23 Data: 24 listopada 2023r. Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na realizacje zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej”, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych, o której mowa w art 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).  Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia/przetargi / zapytania ofertowe.  1.     Przedmiot zamówienia: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – branża sanitarna z wyłączeniem instalacji gazowej.” Zamówienie obejmuje następujące zadania: Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych z wyłączeniem instalacji gazowej. 2.     Opis przedmiotu zamówienia: Zakres usług wykonywanych w...
123456789101112131415

Archiwum

2023
2022
2021
2020
2019

Zobacz także