Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 
Komunalna Energetyka Cieplna - KOMEC
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik”
 
 

Przetargi

KOMEC Kętrzyn
15.05.2024
  ZP-15/2024 Kętrzyn, dnia 15.03.2024r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. dla dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 1 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rowiązań zastępczych / zamiennych do konktrtnych wymagań”. Termin realizacji: od maj 2024r. do 29 listopada 2024r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jarosław.bochno@e-ketrzyn.pl Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
15.05.2024
  ZP-7/2024 Kętrzyn, dnia 15.05.2024r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 6, woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odpylania ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe do 20.12.2024r. wykonanie robót budowlanych do 28.11.2025r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Maciej Muczyń, tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl  Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
17.04.2024
  ZP-14/2024 Kętrzyn, dnia 17.03.2024r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy ppoż. da dwóch kotłowni znajdujacych się przy ul. Rynkowej 1 oraz Mazurskiej 15A w Kętrzynie wraz z zaprojektowaniem optymalnych rowiązań zastępczych / zamiennych do konktrtnych wymagań”. Termin realizacji: od maj 2024r. do 29 listopada 2024r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jarosław.bochno@e-ketrzyn.pl Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
16.04.2024
  ZP-12/2024 Kętrzyn, dnia 16.04.2024r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZP-12/2024   Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm przy ulicy Jagiełły w Kętrzynie dz. nr 125/1, 252/7, 252/6, 255/1, 256/10, 256/9obr. 2 miasto Kętrzyn, oraz Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej CO 2xØ250/400mm na osiedlu Piastowskim w Kętrzynie dz. nr 256/10, 256/9, 256/8obr. 2” Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do: Wyłączenie dostawy ciepła dla odbiorców jest przewidziane na okres od 03.06 do dnia16.06.2024r. Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.07.2024r. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Rajmund Janeczko  tel. 89 751 23 56 pok. nr 226 w siedzibie Spółki „KEC KOMEC” lub drogą mailową na adres: rajmund.janeczko@e-ketrzyn.pl. Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się...
KOMEC Kętrzyn
28.03.2024
  ZP-13/2024 Kętrzyn, dnia 28.03.2024r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl  Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
15.03.2024
  ZP-4/2024 Kętrzyn, dnia 15.03.2024r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Remont kotła nr technologiczny K4, typ WR-5, zainstalowanego na ul. Rynkowe 3 w Kętrzynie - w zakresie wymiany części ciśnieniowej i wykonania nowych obmurzy kotła oraz wykonanie w kotle nr technologiczny K3, typ WR-5 wymiany kolektora wlotowego i wylotowego”. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 227 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl  Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2024r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
19.10.2023
  ZP-22/2023 Kętrzyn, dnia 19.10.2023r. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”. Kryteria wyboru oferty: - cena 100 % Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 224 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl. Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2023r. o godz. 10.00. [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]  
KOMEC Kętrzyn
12.09.2023
Kętrzyn, dnia 12.09.2023r. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie zamówienia: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024" Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Teresa Szymańska tel. 89 751 21 13; 89 751 29 89, e-mail: teresa.szymanska@e-ketrzyn.pl . Zaproszenie do składania ofert wraz z kompletem załączników. Zawiadomienie o wyniku postępowania  
KOMEC Kętrzyn
07.07.2023
  Kętrzyn, dnia 07.07.2023r. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieogranicznego ZP-18/2023 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie.  Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 6 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie „Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków należących do KEC KOMEC Sp. z o.o.”. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochn@e-ketrzyn.pl [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
KOMEC Kętrzyn
07.07.2023
  Kętrzyn, dnia 07.07.2023r. Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym na dostawę węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 10 300 Mg. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego typ 31 lub 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia.  Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami: Jarosław Bochno, tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochn@e-ketrzyn.pl [Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
12

Archiwum

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Zobacz także